Home Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXIV TN – Đức Mẹ Sầu Bi

+20 Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây […]

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXIII TN – Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

+20 Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; Giu-đa ăn ở […]