Home Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XXII TN – Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng

+30 Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các […]

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXI TN – Thánh Augustinô – Giám Mục – Tiến Sĩ Hội Thánh

+30 Phúc Âm: Mt 25, 14-30 “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các […]