Home Lời Chúa Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật
Bài Ðọc I: Am 7, 12-15 Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền […]
Bài Đọc I: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 (Hl 1, 13-15; 2, 23-24) Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc […]
Bài Đọc I:  Ed 17, 22-24 Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, […]