Suy niệm

Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên – Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

TIN MỪNG (Mc 3, 31-35)

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Suy Niệm: Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.”(Mc 3,34-35)

Động cơ thúc đẩy Mẹ và anh em đến tìm Ngài là: có dư luận dân chúng cho rằng Ngài bị ‘điên’ (c. 21b), nên họ tìm đến để lôi kéo Ngài từ bỏ sứ vụ rao giảng Lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, chẳng những không từ bỏ, Chúa Giê-su còn tận dụng cơ hội này để loan báo một sự thật khác trong Nước Thiên Chúa, dù ‘nói thật mất lòng’, một sự thật ‘khó nghe’, ‘chướng tai gai mắt’, ngay cả cho thân nhân của Ngài. Ngài muốn nhấn mạnh mối liên hệ đích thực với Ngài không hệ tại ở huyết thống, mà là ở việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đó chính là tiêu chí xác định mối tương quan giữa Chúa Giê-su với chúng ta: tôi đích thực là thân nhân của Chúa Giê-su hay tôi đang từ chối, hoặc chỉ liên hệ với Ngài bề ngoài thôi?

Mời Bạn: Là một Ki-tô hữu, mối tương quan hiện nay giữa bạn và (gia đình bạn) với Chúa Giê-su là gì? Bạn đang từ chối hay đón nhận Ngài? Bạn chỉ liên hệ với Ngài bề ngoài hữu danh vô thực… hay liên hệ đích thực bằng việc thực hành, sống Lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa…?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Năm xưa nhờ lời rao giảng của Chúa đã liên kết biết bao người thành một gia đình đức tin. Chúa luôn đề cao gia đình đức tin bởi ai cũng hằng lắng nghe và thực hành ý Chúa. Xin cho chúng con được trở nên gia đình của Chúa. Xin liên kết chúng con trong tình nghĩa anh em một nhà để cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp nhất yêu thương, để người người biết nhìn nhận nhau là anh em, để tình con người mãi chan hoà tình thân ái yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu của Chúa để chúng con cũng biết liên kết với nhau trong mối giây hiệp nhất yêu thương. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button