Giáo Hội Việt NamTin TứcTư liệu

Danh sách các Giám mục người Việt Nam

Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam
 1933 – Nay

(Xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong Giám Mục)

1. (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng

2. (29/06/1935) Ðức giám mục Ða Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn

3. (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục

4. (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng

5. (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ

6. (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

7. (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

8. (03/09/1950) Ðức giám mục Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn

9. (16/09/1951) Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức

10. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại

11. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền

12. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

13. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

14. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo

15. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ

16. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ

17. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

18. (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh

19. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện

20. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ

21. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện

22. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền

23. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên

24. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

25. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

26. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh

27. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

28. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên

29. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

30. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn

31. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

32. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

33. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

34. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng

35. (11/08/1974) Ðức giám mục Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

36. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi

37. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các

38. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

39. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc

40. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà

41. (30/04/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần

42. (05/05/1975) Ðức giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng

43. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

44. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận

45. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam

46. (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần

47. (29/06/1975) Ðức giám mục ÐaMinh Lê Hữu Cung

48. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

49. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp

50. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể

51, (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của

52. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa

53. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh

54. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

55. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm

56. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

57. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

58. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất

59. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh

60. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

61. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực

62. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung

63. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh

64. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến

65. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến

66. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu

67. (03/12/1991) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

(13/05/2010) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

68. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm

69. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

70. (11/08/1993) Ðức Hồng Y TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

71. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

72. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức

73. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

74. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ

75. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

76. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

77. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu

78. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn

79. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh

80. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân

81. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB

82. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

83. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống

84. (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

(17/11/2018) Ðức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

85. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

86. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên

87. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương

88. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh

89. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương

90. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

(05/10/2016) Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

91. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh

92. (07/04/2005) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

(18/08/2012) Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

93. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh

94. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, SDB

95. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri

96. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

97. (07/10/2008) Đức giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

98. (15/11/2008) Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

99. (05/12/2008) Đức giám mục Laurensô Chu Văn Minh

100. (12/05/2009) Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

101. (08/09/2009) Đức giám mục Giuse Nguyễn Năng

(19/10/2019) Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng

102. (10/10/2009) Đức giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu

103. (13/01/2010) Đức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu

104. (04/02/2010) Đức giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi

105. (15/06/2010) Đức giám mục Gioan Maria Vũ Tất

106. (23/07/2010) Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP

107. (29/04/2011) Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

108. (23/06/2011) Đức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long

109. (05/04/2013) Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo

110. (04/09/2013) Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên

111. (06/09/2013) Đức giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long

112. (29/05/2014) Đức giám mục Giuse Trần Văn Toản

113. (11/12/2015) Đức giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị

114. (11/12/2015) Đức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

115. (20/01/2016) Đức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

116. (04/08/2016) Đức giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

117. (25/08/2016) Đức giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương

118. (31/05/2017) Đức giám mục Đominicô Nguyễn Văn Mạnh

119. (01/06/2017) Đức giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

120. (14/10/2017) Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

121. (19/12/2017) Đức giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành

122. (27/06/2018) Đức giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

123. (14/12/2021) Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

124. (14/02/20222) Đức giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

125. (31/12/2022) Đức giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu

126. (03/01/2023) Đức giám mục Giuse Bùi Công Trác

127. (23/01/2023) Đức giám mục Gioan Trần Văn Nhàn

128. (16/05/2023) Đức giám mục Phêrô Kiều Công Tùng

129. (18/05/2023) Đức giám mục Phêrô Lê Tấn Lợi

130. (27/06/2023) Đức giám mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

131. (28/09/2023) Đức giám mục Micae Phạm Minh Cường

Cập nhật ngày 07-12-2023

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button