Home Tin Tức Lịch Lễ Link Trực Tuyến Thánh Lễ Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, Ngày 30 – 03 – 2020
Link Trực Tuyến Thánh Lễ Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, Ngày 30 – 03 – 2020

Link Trực Tuyến Thánh Lễ Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, Ngày 30 – 03 – 2020

1. TGP Hà Nội

+) 05g30: Thánh lễ

+) 18g30: Thánh lễ

2. TGP Sài Gòn

+) 05g30: Thánh lễ

3. Giáo phận Xuân Lộc

+) 04g30: Thánh lễ

+) 05g30: Thánh lễ

+) 19g15: Thánh lễ

4. Giáo phận Bà Rịa

+) 05g00: Thánh lễ

5. Giáo phận Thái Bình

+) 19g30: Thánh lễ

6. Giáo phận Phú Cường

+) 05g00: Thánh lễ

7. Giáo phận Nha Trang

+) 05g00: Thánh lễ

8. Giáo phận Thanh Hóa

+) 05g00:Thánh lễ

9. Giáo phận Hải Phòng

+) 06g00: Thánh lễ

+) 18g00: Thánh lễ

10. Giáo phận KonTum

+) 05g30: Thánh lễ

11. Giáo phận Ban Mê Thuột

+) 05g10: Thánh lễ

12. Giáo phận Phát Diệm

+) 05g30: Thánh lễ

13. Giáo phận Bùi Chu

+) 05g00: Thánh lễ

 

(6)