Home Tag "suy niệm về BÍ TÍCH HÔN NHÂN"

BÍ TÍCH HÔN NHÂN

00 Lại đáp lễ một bạn khác yêu cầu mình nói về Bí Tích Hôn Nhân Kitô Giáo. Cũng lại lần nữa, thưa rằng mình chẳng có tư cách để nói về điều cao trọng này. Những điều sắp thưa ở đây, là những ý nghĩ vụn vặt, xa xôi, có thể chẳng ăn nhập […]