Home Tin Tức Giáo Hội Việt Nam Danh sách Giám mục trong các giáo phận tại Việt Nam
Danh sách Giám mục trong các giáo phận tại Việt Nam

Danh sách Giám mục trong các giáo phận tại Việt Nam

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI
_________+_________

1. Tổng giáo phận Hà Nội

 

Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

• Sinh: 01/4/1938
• Quê quán: Đà Lạt
• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967
• Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991
• Giám mục Chính tòa Đà Lạt: 23/3/1994
• Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010
• Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010
• Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015
• Khẩu hiệu Giám mục:  “Người phải lớn lên”
 
 
Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh
• Sinh: 27/12/1943
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994
• Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong Đức Ái”
_________+_________
 2. Giáo phận Bắc Ninh
 
 
Giám mục Chính tòa Cosma Hoàng Văn Đạt
• Sinh: 20/7/1947
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 05/6/1976
• Giám mục Chính tòa Bắc Ninh: 04/8/2008
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”  
_________+_________
3. Giáo phận Bùi Chu
 
 
Giám mục Chính tòa Tôma Vũ Đình Hiệu 
• Sinh: 30/10/1954
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 25/01/1999
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
• Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
• Giám mục Chính tòa Bùi Chu: 17/8/2013
• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng” 
_________+_________
4. Giáo phận Hải Phòng
 
 
Giám mục Chính tòa Giuse Vũ Văn Thiên 
• Sinh: 26/10/1960
• Quê quán: Hải Dương
• Thụ phong Linh Mục: 24/01/1988
• Giám mục Chính tòa Hải Phòng: 26/11/2002
• Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”  
_________+_________
5. Giáo phận Hưng Hóa
 
Giám mục Chính tòa Gioan Maria Vũ Tất 
• Sinh: 10/3/1944
• Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
• Thụ phong Linh Mục: 01/4/1987
• Giám mục Phụ tá Hưng Hóa: 29/3/2010
• Giám mục Chính tòa Hưng Hóa: 01/3/2011 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”
 
  
Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 
• Sinh: 5/01/1953
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990
• Giám mục Phụ tá Hưng Hóa: 15/6/2013
• Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên” 
_________+_________
6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
 
  
Giám mục Chính tòa Giuse Châu Ngọc Tri
• Sinh: 12/9/1956
• Quê quán: Quảng Nam
• Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
• Giám mục chính tòa Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/03/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”
_________+_________
7. Giáo phận Phát Diệm
 
Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Năng
• Sinh: 24/11/1953
• Quê quán: Ninh Bình
• Thụ phong Linh Mục: 06/6/1990
• Giám mục Chính tòa Phát Diệm: 25/7/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”  
_________+_________
8. Giáo phận Thái Bình
 
 
Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Đệ
• Sinh: 15/01/1946
• Quê quán: Quảng Trị
• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
• Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
• Giám mục Chính tòa Thái Bình: 25/7/2009 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”    
_________+_________
9. Giáo phận Thanh Hóa
 
 
Giám mục Giám quản Tông tòa tòa Giuse Nguyễn Chí Linh       
• Sinh: 22/11/1949
• Quê quán: Thanh Hóa
• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
• Tổng giám mục Huế: 29/10/2016
• Giám quản Tông tòa Thanh Hóa: 29/10/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
_________+_________
10. Giáo phận Vinh
 
 
Giám mục Chính tòa Phaolô Nguyễn Thái Hợp
• Sinh: 02/02/1945
• Quê quán: Nghệ An
• Thụ phong Linh Mục: 08/8/1972
• Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010   
• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự Thật và Tình Yêu”
 
 
Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  
• Sinh: 08/01/1965
• Quê quán: Quảng Bình
• Thụ phong Linh Mục: 03/10/1999
• Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
• Khẩu hiệu Giám mục:  “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” 


 II. GIÁO TỈNH HUẾ

_________+_________

1. Tổng giáo phận Huế

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

• Sinh: 22/11/1949
• Quê quán: Thanh Hóa
• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
• Tổng giám mục Huế: 29/10/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
_________+_________
2. Giáo phận Buôn Mê Thuột
 
Giám mục Chính tòa Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
• Sinh: 25/11/1956
• Quê quán: Phú Yên
• Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
• Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo Thần Khí”
_________+_________
3 Giáo phận Đà Nẵng
Giám mục Chính tòa Giuse Đặng Đức Ngân   
• Sinh: 16/6/1957
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 08/12/1987
• Giám mục Chính tòa Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
• Giám mục Chính tòa Đà Nẵng: 12/03/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  
_________+_________
4. Giáo phận Kon Tum 
 
Giám mục Chính tòa  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   
• Sinh: 15/8/1952
• Quê quán:  Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 07/4/1990
• Giám mục Chính tòa Kon Tum: 07/10/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”
_________+_________
5. Giáo phận Nha Trang 
 
Giám mục Chính tòa Giuse Võ Đức Minh
• Sinh: 10/9/1944
• Quê quán: Quảng Bình
• Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
• Giám mục Phó Nha Trang: 08/11/2005
• Giám mục Chính toà Nha Trang: 04/12/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
_________+_________
6. Giáo phận Qui Nhơn 
 
Giám mục Chính tòa Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
• Sinh: 13/10/1951
• Quê quán: Bình Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
• Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
• Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”  


 III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN
_________+_________ 

1. Tổng giáo phận Sài Gòn

 
Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
• Sinh: 11/11/1944
• Quê quán: Đà Lạt
• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970
• Giám mục Chính tòa Mỹ Tho: 27/3/1999
• Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013
• Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con” 

 

 
Giám mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng
• Sinh: 15/09/1957
• Quê quán: Sài Gòn
• Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/06/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp nhất trong đức tin”  
 
Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn
• Sinh: 26/12/1962
• Quê quán: Quảng Nam
• Thụ phong Linh Mục: 30/06/1999
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/08/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”  
 _________+_________
2. Giáo phận Bà Rịa
 

Giám mục Chính tòa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
• Sinh: 02/01/1952
• Quê quán: Đồng Nai
• Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
• Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
• Giám mục Chính tòa Bà Rịa: 06/05/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”
 _________+_________
3. Giáo phận Cần Thơ

 
Giám mục Chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên
• Sinh: 15/02/1950
• Quê quán: Sóc Trăng
• Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
• Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
• Giám mục Chính tòa Cần Thơ: 17/10/2010
• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  
_________+_________ 

4. Giáo phận Đà Lạt
 
 
Giám mục Chính tòa Antôn Vũ Huy Chương
• Sinh: 14/9/1944
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
• Giám mục Chính tòa Hưng Hóa: 05/8/2003
• Giám mục Chính tòa Đà Lạt: 1/3/2011
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”
Giám mục Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
• Sinh: 12/08/1955
• Quê quán: Cần Thơ
• Thụ phong Linh Mục: 29/05/1994
• Giám mục phó Đà Lạt: 08/04/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Mẹ và mục tử”
 _________+_________
5. Giáo phận Long Xuyên

 
Giám mục Chính tòa Giuse Trần Xuân Tiếu
• Sinh: 02/8/1945
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
• Giám mục Phó Long Xuyên: 03/6/1999
• Giám mục Chính tòa Long Xuyên: 02/10/2003
• Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”

 

 
Giám mục Phó Giuse Trần Văn Toản
• Sinh: 07/4/1955
• Quê quán: Quảng Nam (gốc Thái Bình)
• Thụ phong Linh Mục: 16/01/1992
• Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 05/4/2014

• Giám mục Phó Long Xuyên: 25/08/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”
 _________+_________

6. Giáo phận Mỹ Tho

 
Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Khảm
• Sinh: 02/10/1952
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
• Giám mục Chính tòa Mỹ Tho: 26/7/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”
 _________+_________

7. Giáo phận Phan Thiết

Giám mục Giám quản Tông tòa Tôma Nguyễn Văn Trâm  

• Sinh: 09/01/1942
• Quê quán: Bà Rịa
• Thụ phong Linh Mục: 01/5/1969
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 06/3/1992
• Giám mục Chính tòa Bà Rịa: 22/11/2005

• Giám quản Tông tòa Phan Thiết: 14/03/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”
 _________+_________

8. Giáo phận Phú Cường
 
 
Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Tấn Tước
• Sinh: 22/9/1958
• Quê quán: Bình Dương
• Thụ phong Linh Mục: 04/4/1991
• Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
• Giám mục Chính tòa Phú Cường: 30/6/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”
 _________+_________
9. Giáo phận Vĩnh Long
 
 
Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai
• Sinh: 18/8/1954
• Quê quán: Bến Tre
• Thụ phong Linh Mục: 31/8/1994
• Giám mục Chính tòa Vĩnh Long: 07/10/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”  
_________+_________ 
10. Giáo phận Xuân Lộc

Giám mục Chính tòa Giuse Đinh Đức Đạo
• Sinh: 02/3/1945
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/02/2013
• Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/6/2015
• Giám Chính tòa Xuân Lộc: 07/05/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”
 
Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân
• Sinh: 07/06/1953
• Quê quán: Ninh Bình
• Thụ phong Linh Mục: 14/01/1992
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 02/05/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tựa vào lòng Chúa Giêsu”
Cập nhật ngày: 10/09/2017

(318)