Giáo Hội Việt NamTin Tức

Danh sách Giám mục trong các giáo phận tại Việt Nam

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI
_________+_________

1. Tổng giáo phận Hà Nội

 

Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

• Sinh: 01/4/1938
• Quê quán: Đà Lạt
• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967
• Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991
• Giám mục Chính tòa Đà Lạt: 23/3/1994
• Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010
• Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010
• Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015
• Khẩu hiệu Giám mục:  “Người phải lớn lên”
 
 
Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh
• Sinh: 27/12/1943
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994
• Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong Đức Ái”
_________+_________
 2. Giáo phận Bắc Ninh
 
 
Giám mục Chính tòa Cosma Hoàng Văn Đạt
• Sinh: 20/7/1947
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 05/6/1976
• Giám mục Chính tòa Bắc Ninh: 04/8/2008
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”  
_________+_________
3. Giáo phận Bùi Chu
 
 
Giám mục Chính tòa Tôma Vũ Đình Hiệu 
• Sinh: 30/10/1954
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 25/01/1999
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
• Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
• Giám mục Chính tòa Bùi Chu: 17/8/2013
• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng” 
_________+_________
4. Giáo phận Hải Phòng
 
 
Giám mục Chính tòa Giuse Vũ Văn Thiên 
• Sinh: 26/10/1960
• Quê quán: Hải Dương
• Thụ phong Linh Mục: 24/01/1988
• Giám mục Chính tòa Hải Phòng: 26/11/2002
• Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”  
_________+_________
5. Giáo phận Hưng Hóa
 
Giám mục Chính tòa Gioan Maria Vũ Tất 
• Sinh: 10/3/1944
• Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
• Thụ phong Linh Mục: 01/4/1987
• Giám mục Phụ tá Hưng Hóa: 29/3/2010
• Giám mục Chính tòa Hưng Hóa: 01/3/2011 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”
 
  
Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 
• Sinh: 5/01/1953
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990
• Giám mục Phụ tá Hưng Hóa: 15/6/2013
• Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên” 
_________+_________
6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
 
  
Giám mục Chính tòa Giuse Châu Ngọc Tri
• Sinh: 12/9/1956
• Quê quán: Quảng Nam
• Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
• Giám mục chính tòa Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/03/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”
_________+_________
7. Giáo phận Phát Diệm
 
Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Năng
• Sinh: 24/11/1953
• Quê quán: Ninh Bình
• Thụ phong Linh Mục: 06/6/1990
• Giám mục Chính tòa Phát Diệm: 25/7/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”  
_________+_________
8. Giáo phận Thái Bình
 
 
Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Đệ
• Sinh: 15/01/1946
• Quê quán: Quảng Trị
• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
• Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
• Giám mục Chính tòa Thái Bình: 25/7/2009 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”    
_________+_________
9. Giáo phận Thanh Hóa
 
 
Giám mục Giám quản Tông tòa tòa Giuse Nguyễn Chí Linh       
• Sinh: 22/11/1949
• Quê quán: Thanh Hóa
• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
• Tổng giám mục Huế: 29/10/2016
• Giám quản Tông tòa Thanh Hóa: 29/10/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
_________+_________
10. Giáo phận Vinh
 
 
Giám mục Chính tòa Phaolô Nguyễn Thái Hợp
• Sinh: 02/02/1945
• Quê quán: Nghệ An
• Thụ phong Linh Mục: 08/8/1972
• Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010   
• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự Thật và Tình Yêu”
 
 
Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  
• Sinh: 08/01/1965
• Quê quán: Quảng Bình
• Thụ phong Linh Mục: 03/10/1999
• Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
• Khẩu hiệu Giám mục:  “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” 

 II. GIÁO TỈNH HUẾ

_________+_________

1. Tổng giáo phận Huế

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

• Sinh: 22/11/1949
• Quê quán: Thanh Hóa
• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
• Tổng giám mục Huế: 29/10/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
_________+_________
2. Giáo phận Buôn Mê Thuột
 
Giám mục Chính tòa Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
• Sinh: 25/11/1956
• Quê quán: Phú Yên
• Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
• Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo Thần Khí”
_________+_________
3 Giáo phận Đà Nẵng
Giám mục Chính tòa Giuse Đặng Đức Ngân   
• Sinh: 16/6/1957
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 08/12/1987
• Giám mục Chính tòa Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
• Giám mục Chính tòa Đà Nẵng: 12/03/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  
_________+_________
4. Giáo phận Kon Tum 
 
Giám mục Chính tòa  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   
• Sinh: 15/8/1952
• Quê quán:  Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 07/4/1990
• Giám mục Chính tòa Kon Tum: 07/10/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”
_________+_________
5. Giáo phận Nha Trang 
 
Giám mục Chính tòa Giuse Võ Đức Minh
• Sinh: 10/9/1944
• Quê quán: Quảng Bình
• Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
• Giám mục Phó Nha Trang: 08/11/2005
• Giám mục Chính toà Nha Trang: 04/12/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
_________+_________
6. Giáo phận Qui Nhơn 
 
Giám mục Chính tòa Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
• Sinh: 13/10/1951
• Quê quán: Bình Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
• Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
• Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”  

 III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN
_________+_________ 

1. Tổng giáo phận Sài Gòn

 
Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
• Sinh: 11/11/1944
• Quê quán: Đà Lạt
• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970
• Giám mục Chính tòa Mỹ Tho: 27/3/1999
• Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013
• Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con” 

 

 
Giám mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng
• Sinh: 15/09/1957
• Quê quán: Sài Gòn
• Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/06/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp nhất trong đức tin”  
 
Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn
• Sinh: 26/12/1962
• Quê quán: Quảng Nam
• Thụ phong Linh Mục: 30/06/1999
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/08/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”  
 _________+_________
2. Giáo phận Bà Rịa
 

Giám mục Chính tòa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
• Sinh: 02/01/1952
• Quê quán: Đồng Nai
• Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
• Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
• Giám mục Chính tòa Bà Rịa: 06/05/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”
 _________+_________
3. Giáo phận Cần Thơ

 
Giám mục Chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên
• Sinh: 15/02/1950
• Quê quán: Sóc Trăng
• Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
• Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
• Giám mục Chính tòa Cần Thơ: 17/10/2010
• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  
_________+_________ 

4. Giáo phận Đà Lạt
 
 
Giám mục Chính tòa Antôn Vũ Huy Chương
• Sinh: 14/9/1944
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
• Giám mục Chính tòa Hưng Hóa: 05/8/2003
• Giám mục Chính tòa Đà Lạt: 1/3/2011
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”
Giám mục Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
• Sinh: 12/08/1955
• Quê quán: Cần Thơ
• Thụ phong Linh Mục: 29/05/1994
• Giám mục phó Đà Lạt: 08/04/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Mẹ và mục tử”
 _________+_________
5. Giáo phận Long Xuyên

 
Giám mục Chính tòa Giuse Trần Xuân Tiếu
• Sinh: 02/8/1945
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
• Giám mục Phó Long Xuyên: 03/6/1999
• Giám mục Chính tòa Long Xuyên: 02/10/2003
• Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”

 

 
Giám mục Phó Giuse Trần Văn Toản
• Sinh: 07/4/1955
• Quê quán: Quảng Nam (gốc Thái Bình)
• Thụ phong Linh Mục: 16/01/1992
• Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 05/4/2014

• Giám mục Phó Long Xuyên: 25/08/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”
 _________+_________

6. Giáo phận Mỹ Tho

 
Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Khảm
• Sinh: 02/10/1952
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
• Giám mục Chính tòa Mỹ Tho: 26/7/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”
 _________+_________

7. Giáo phận Phan Thiết

Giám mục Giám quản Tông tòa Tôma Nguyễn Văn Trâm  

• Sinh: 09/01/1942
• Quê quán: Bà Rịa
• Thụ phong Linh Mục: 01/5/1969
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 06/3/1992
• Giám mục Chính tòa Bà Rịa: 22/11/2005

• Giám quản Tông tòa Phan Thiết: 14/03/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”
 _________+_________

8. Giáo phận Phú Cường
 
 
Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Tấn Tước
• Sinh: 22/9/1958
• Quê quán: Bình Dương
• Thụ phong Linh Mục: 04/4/1991
• Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
• Giám mục Chính tòa Phú Cường: 30/6/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”
 _________+_________
9. Giáo phận Vĩnh Long
 
 
Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai
• Sinh: 18/8/1954
• Quê quán: Bến Tre
• Thụ phong Linh Mục: 31/8/1994
• Giám mục Chính tòa Vĩnh Long: 07/10/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”  
_________+_________ 
10. Giáo phận Xuân Lộc

Giám mục Chính tòa Giuse Đinh Đức Đạo
• Sinh: 02/3/1945
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/02/2013
• Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/6/2015
• Giám Chính tòa Xuân Lộc: 07/05/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”
 
Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân
• Sinh: 07/06/1953
• Quê quán: Ninh Bình
• Thụ phong Linh Mục: 14/01/1992
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 02/05/2017
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tựa vào lòng Chúa Giêsu”
Cập nhật ngày: 10/09/2017

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button