Giải Đáp Thắc MắcGóc Chia SẻTin Tức

Cha xứ nào thụ lý hồ sơ hôn phối?

Hỏi:

Thưa cha:

Gia đình chúng con thuộc giáo phận Bùi Chu, mẹ con quê gốc ở giáo xứ A, kết hôn với bố con ở giáo xứ B. Sinh ra con được 8 tuổi thì bố con qua đời. Sau đó, mẹ con kết hôn với bố dượng ở giáo xứ C, con đến ở giáo xứ C cùng với mẹ và bố dượng. Năm nay con 22 tuổi và dự tính kết hôn với anh người yêu con ở giáo phận Thanh Hóa. Khi con đến gặp cha xứ C để làm thủ tục kết hôn, ngài nói con sinh ra ở giáo xứ B nên phải đến xứ B để làm thủ tục kết hôn. Nhưng khi con đến gặp cha xứ B thì ngài lại nói con không còn ở giáo xứ B nữa nên ngài không nhận hồ sơ của con. Vậy con phải làm thế nào?

Giải đáp:

Theo giáo luật hiện hành, điều 1115: “Hôn nhân phải được cử hành tại giáo xứ mà một trong hai người kết ước có cư sở hoặc bán cư sở hay đã cư ngụ một tháng, hoặc nếu là những người không có cư sở, phải được cử hành tại giáo xứ mà họ đang cư ngụ”. Bên cạnh đó, bản đúc kết Quy định cử hành Bí tích Hôn phối của giáo tỉnh Hà Nội, họp dịp thường huấn linh mục giáo tỉnh vào tháng 5 năm 2022, quy định ở điều 2 khoản 3 và 4:“Trách nhiệm thụ lý hồ sơ hôn phối thuộc về cha xứ nơi cử hành hôn phối. Các cha xứ liên hệ có nghĩa vụ cộng tác trong việc điều tra hôn phối và thông báo kịp thời kết quả điều tra cho cha xứ nơi cử hành hôn phối”.

Trong trường hợp của bạn, cha xứ B (bạn đã ở đó 8 năm), hoặc cha xứ C (bạn đã ở đó 14 năm), hoặc cha xứ nơi người yêu bạn đang cư trú ở giáo phận Thanh Hóa, hoặc cha xứ mà 1 trong 2 bạn đã cư ngụ được hơn 1 tháng có trách nhiệm thụ lý hồ sơ để chứng hôn. Sau khi thụ lý hồ sơ, ngài sẽ gửi giấy giới thiệu đến các cha xứ mà 2 bạn đang cư trú và đã cư ngụ trên 6 tháng để cộng tác điều tra, rao hôn phối. Các ngài có trách nhiệm và với lòng bác ái cùng lương tâm mục tử để cộng tác và gửi kết quả điều tra và rao hôn phối đến cha xứ chứng hôn.

Như vậy, cha xứ B và cha xứ C đều có trách nhiệm và thẩm quyền để thụ lý hồ sơ và chứng hôn. Nếu 2 cha xứ quyết định không nhận (do không hiểu hết luật hoặc một lý do nào khác) thì bạn đến xin cha xứ ở giáo phận Thanh Hóa, hoặc cha xứ nơi 1 trong 2 bạn đã cư ngụ được hơn 1 tháng để thụ lý hồ sơ và chứng hôn cho 2 bạn.

Email: vincmanhvsl@gmail.com

Tác giả: Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh

Nguồn
Giáo Phận Bùi Chu

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button