Home Tin Tức Giáo Hội Việt Nam [ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.
[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

Live Thánh Lễ Mừng Đại Lễ Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Phận – Truyền Chức Linh mục- Phó tế và Công bố Các Tân Giáo Xứ tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình
Thời Gian từ 7h ngày 08/12/2014 tại : http://giaophanthaibinh.org
Theo dõi và cập nhật tại : http://giaophanthaibinh.org & https://svcgditrach.org
Thực Hiện Bởi BTT Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình.
Hỗ trợ truyền thông: http://Giaophanthaibinh.org
Fan Face: http://Facebook.com/gioitrethaibinh

 

 

(5)